Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Recepcja Medyczna Recepcja Medyczna
NAJSZYBSZY DOSTĘP DO PRYWATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE

recepcja, medyczna, wolne, terminy, wizyty, usługi, medyczne, usługa, medyczna, lekarze, lekarz, lekarza, specjalizacje, placówki, placówka, regulamin

Dzień dobry, W czym możemy pomóc?

Wolne terminy! Zarezerwuj on-line. Dostęp do prywatnych usług medycznych 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
REGULAMIN

§ 1 Wstęp

1. Warunkiem korzystania z serwisu recepcjamedyczna.pl jest akceptacja postanowień regulaminu.

2. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi oświadczenie woli, prowadzące do zawarcia porozumienia między Użytkownikiem, Usługodawcą a Administratorem Serwisu. Użytkownik i Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad, określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Definicje

1. Administrator Serwisu – BM5 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. XII Poprzeczna 7, 04-638 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000381558 o kapitale zakładowym 5 000 zł; NIP: 952-210-59-55; REGON: 142871220

2. Portal - serwis internetowy recepcjamedyczna.pl

3. System - aplikacja tworząca bazę danych Portalu

4. Regulamin - oznacza niniejszy dokument zamieszczony pod adresem recepcjamedyczna.pl

5. Użytkownik - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystającą z Portalu.

6. Usługodawca - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego której dane, w tym dane osobowe/adresowe zostaną umieszczone w Serwisie, a w szczególności: podmioty wykonujące działalność leczniczą, praktyki lekarzy i lekarzy dentystów, praktyki pielęgniarek i położnych.

7. Wizyta/usługa – czynności polegające na zebraniu informacji niezbędnych dla Usługodawcy do wykonania rezerwacji terminu usługi medycznej. Na etapie zbierania tych informacji nie odbywa się zainicjowanie świadczenia usługi medycznej, a jedynie wsparcie administracyjne w kontakcie Usługodawcy i Użytkownika

§ 3 Usługi

1. Regulamin określa zasady korzystania z wolnych terminów świadczeń medycznych- wizyt/usług zamieszczonych na Portalu recepcjamedyczna.pl przez użytkowników rezerwujących wizyty/usługi świadczone przez Usługodawcę w wybranej lokalizacji oraz w wybranym terminie.

2. Usługi Portalu dla Użytkowników świadczone w ramach Portalu są bezpłatne.

3. Usługi świadczone przez Administratora Serwisu polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną rezerwacji wizyty/usługi Usługodawcy. Wizyta/usługa jest zarezerwowana po potwierdzeniu przez Usługodawcę.

4. Zamówienie wizyty/usługi następuje poprzez rejestrację w Portalu, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika: adresu e-mail , numer telefonu, imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci; lub bez przeprowadzenia rejestracji poprzez podanie numeru telefonu.

5. Rejestracja dokonana przez Użytkownika elektronicznie potwierdzona przez Usługodawcę jest równoznaczna z zobowiązaniem się Użytkownika do stawienia się w wybranej lokalizacji świadczenia usługi o określonej dacie i godzinie.

6. Użytkownik ma prawo zgłosić bezpośrednio do Usługodawcy odwołanie zarezerwowanej wizyty/usługi.

7. Rezerwacja wizyty/usługi i nieuzasadnione niestawienie się na umówioną godzinę wizyty/usługi stanowi podstawę do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika, a w przypadkach uporczywego naruszania Regulaminu, także zablokowania IP jego komputera. O zablokowaniu IP komputera użytkownik zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie.

8. Rejestracja Usługodawcy w ramach Portalu, a tym samym utworzenie konta Usługodawcy, następuje w drodze podpisania odrębnej umowy z Administratorem. Administrator Portalu, ma prawo wglądu do dokumentacji Usługodawcy niezbędnej do realizacji usługi, a w szczególności do dokumentów: np. prawo wykonywania zawodu, dokumenty rejestrowe podmiotu leczniczego.

9. Usługodawca, zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych danych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

10. Użytkownik/Usługodawca jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora Serwisu.

§ 4 Ingerencja w portal

1. Użytkownicy/Usługodawcy Portalu zobowiązują się używać aplikacji tylko i wyłącznie za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.

2. Całkowicie zabroniona jest jakakolwiek ingerencja, uzyskiwanie dostępu i modyfikacja, w tym także podejmowanie prób różnego rodzaju ingerencji, w dane portalu przesyłane przez serwer za pomocą innych programów, aniżeli powszechnie dostępne przeglądarki internetowe.

3. Naruszenie ust. 1 i 2 stanowi podstawę do natychmiastowego zablokowania IP komputera, z którego podjęto niedozwolone czynności i spowoduje niezwłoczne poinformowanie organów ścigania o popełnieniu bądź usiłowaniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).

4. Usługodawca/ Użytkownik nie ma prawa kilkukrotnie rejestrować się w Portalu. W przypadku powtórnego zgłoszenia Administrator portalu ma prawo odmówić ponownej rejestracji.

5. Usługodawca/ Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta innym Usługodawcom/zarejestrowanym Użytkownikom, lub korzystać z kont innych Usługodawców/ zarejestrowanych Użytkowników.

§ 5 Ochrona danych/polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) jest Administrator Serwisu.

2. Użytkownik/Usługodawca akceptując Regulamin, potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu w bazie danych Systemu w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie.

3. Administrator Portalu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika/Usługodawcy i niniejszym oświadcza, iż w związku z charakterem usługi, świadczonej za pośrednictwem Serwisu nie udostępni informacji o Użytkowniku/Usługodawcy jakiejkolwiek nieuprawnionej stronie trzeciej, jakkolwiek Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika/Usługodawcy na żądanie uprawnionych organów bądź osób trzecich w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


4. Użytkownik/Usługodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

5. Administrator Serwisu analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się po Serwisie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa), z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych („Internet tags") lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

6. Portal recepcja medyczna.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Użytkownik/Usługodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody powstałe po stronie Użytkownika/ Usługodawcy wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz z powodu wszelkich, innych przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu;

2) szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika/ Usługobiorcę wskutek korzystania z oferty usług Usługodawców, w szczególności Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków itp. i zwolniony jest z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom Użytkownika/ Usługodawcy oraz jakichkolwiek osób trzecich w ww. zakresie;

3) treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innych o jakimkolwiek charakterze, zamieszczonych lub przygotowanych w Serwisie przez Administratora Serwisu lub jakiekolwiek podmioty trzecie, i zwolniony jest z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom Użytkownika/Usługodawcy oraz jakichkolwiek osób trzecich w ww. zakresie;

4) dane i informacje zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników/Usługodawców, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność

5) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Usługodawcy/zarejestrowanego Użytkownika;

6) szkody spowodowane zawartością danych lub informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników/Usługodawców,

7) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik/ Usługodawca winien kierować wszelkie reklamacje związane z zawartością Serwisu, ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Portalu oraz pytania dotyczące użytkowania Portalu na adres e-mail:serwis@recepcjamedyczna.pl.

2. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu, w zakresie w którym odpowiedzialność Administratora Serwisu jest wyłączona zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz nie związane z zawartością Serwisu lub ze świadczeniem Usług za jego pośrednictwem nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Administratora Serwisu w terminie 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu i usługami świadczonymi na jego podstawie rozstrzygane są przez sąd właściwy ze względu na siedzibę administratoraAdministrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym zakresie i czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika/ Usługodawcę z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.